Working Tests reglementet

Revideret juni 2022

§ 1 Formål
En workingtest (WT) er en hundeprøve, der har til formål at dømme en spaniels jagtlige brugsegenskaber, uden afskydning af vildt.
WT har til hensigt at øge interessen for træning og jagt med spaniels.
Resultater opnået på en WT kan ikke stambogsføres.

§ 2 Organisation
WT arrangeres af Klubben for Field Trial Spaniels (KFTS) Markprøveudvalg (MU).
MU udpeger en prøveleder, der er ansvarlig for testens afvikling, herunder at reglerne for WT overholdes.
Det er ligeledes MU´s opgave at udpege dommer(e) på dagen.
Prøvelederen finder, i samarbejde med MU, det fornødne antal officials.

§ 3 Ret til at deltage
Stk. 1: Alle Spaniels, der er stambogsført i en af KFTS anerkendt stambogførende organisation.
Stk. 2: Hundenes ejer og fører skal være medlem af Klubben for Field Trial Spaniels (KFTS).
Stk. 3: KFTS kan give dispensation vedr. Medlemskab, såfremt WT arrangeres i samarbejde med anden organisation.
Stk. 4: Hanhunde der mangler en eller begge testikler må gerne deltage.

§ 4 Følgende hunde kan ikke deltage
Stk. 1: Løbske tæver.
Stk. 2: Prøveleder, officials, dommer og dommerelev eller disses husstand kan ikke være ejer eller fører af hund i den klasse vedkommende fungerer.
Stk. 3: Hunde der føres på WT skal opfylde betingelserne for deltagelse i arrangementer jvf. Dyreværnslovens §11 stk. 3, og må således ikke være halekuperet

§ 5 Tilmelding og gebyr
MU fastsætter tilmeldingsfrist og gebyr. Der tilmeldes via klubbens hjemmeside, og tilmeldingen er kun gyldig, hvis tilmelding og gebyr modtages inden fristens udløb. Gebyret tilbagebetales, hvis testen aflyses, eller hvis der meldes afbud pga. løbetid eller dyrlægeattesteret sygdom.

§ 6 Aflysning
MU forbeholder sig ret til at aflyse en WT, hvis der til den pågældende test er tilmeldt færre end 8 hunde.

§ 7 Startrækkefølge
Startrækkefølgen afgøres ved elektronisk lodtrækning via klubbens hjemmeside.

§ 8 Afprøvning
Stk. 1:
WT afvikles i et terræn med passende og overskuelig vegetation.
WT Begynder- og Åbenklasse afprøves hundene fortrinsvis enkeltvis.
WT Vinderklasse afprøves hundene fortrinsvis i parvis.

Stk. 2:
Følgende momenter skal indgå i en WT:

 • Søg
 • Skud
 • Flush (behøver ikke være levende vildt)
 • Apportering af markering

Følgende momenter kan indgå i en WT:

 • Flush af levende vildt
 • Apportering af dirigering
 • Apportering af dødt vildt
 • Apportering med distraktion
 • Apportering på vand

a. Afprøves hundene parvis, skal dette ske med laveste startnummer til højre.
b. Hundene føres fortrinsvis afkoblede under hele afprøvningen.
c. Der kan anvendes hjælpemidler til brug ved afvikling af prøven, herunder dummylaunchere m.v.
d. Ved markeringsopgaver skal der skydes før der kastes. Skytte og kaster skal placere sig i nærheden af hinanden.

§ 9 Udformning samt afvikling
Hunden afprøves med hovedvægt på det korte, energiske spanielsøg.

Stk. 1: Workingtest Begynderklasse.
Der indgår minimum 1 dirigering og 1 markeringer, dog maks. 4 apporteringer. Distraktion må ikke indgå.

a. Markering: Dummyen skal være synlig på vej mod nedfaldsstedet. Største afstand maks. 20 meter. Der afgives skud før dummyen kastes.
b. Vandmarkering: Enkeltmarkering på svømmedybt vand. Dummyens nedfaldssted skal være synligt for hunden. Største afstand maks. 20 meter. Der afgives skud før dummyen kastes.
c. Dirigering: Dirigering på land. Føreren skal demonstrere, at hunden er dirigerbar. Største afstand maks. 20 meter.

Stk. 2: Workingtest Åbenklasse
Der indgår minimum 1 dirigering og 2 markeringer, dog maks. 5 apporteringer.

a. Markering: Dummyen skal være synlig på vej mod nedfaldsstedet. Største afstand maks. 30 meter. Der afgives skud før dummyen kastes.
b. Vandmarkering: Enkeltmarkering på svømmedybt vand. Dummyens nedfaldssted skal være synligt for hunden. Største afstand maks. 30 meter. Der afgives skud før dummyen kastes.
c. Dirigering: Dirigering på land. Føreren skal demonstrere, at hunden er dirigerbar. Største afstand maks. 30 meter.

Stk. 3: Workingtest Vinderklasse
Der indgår minimum 1 dirigering og 2 markeringer, dog maks. 6 apporteringer.
Når klassen afvikles som parsøg, skal der indgå krydsapportering på minimum 1 markering til hver ekvipage.  På en parsøgsprøve skal hundene afprøves i 2. slip, så de afprøves under hver dommer.

a. Markering: Dummyen skal være synlig på vej mod nedfaldsstedet. Største afstand maks. 50 meter. Der afgives skud før dummyen kastes.
b. Vandmarkering: Enkeltmarkering på svømmedybt vand. Dummyens nedfaldssted skal være synligt for hunden. Største afstand maks. 50 meter. Der afgives skud før dummyen kastes.
c. Dirigering: Dirigering på land. Føreren skal demonstrere, at hunden er dirigerbar. Største afstand maks. 50 meter.

§ 10 Bedømmelse
Ved WT parsøgsprøver, dømmes prøven af min. 2 dommere.

Hovedvægten i bedømmelsen lægges på det energiske søgemønster. Det betragtes som et ekstra plus, hvis hundene bliver ført med god kontakt og udviser samarbejdsvilje. Der lægges vægt på hurtige og præcise apporteringer, samt respekt for distraktioner og villig aflevering af apporteringsemnet til hånd.

§ 11 Præmieringer
Hvis kvaliteten har været høj nok, kan dommerne placere hundene i den enkelte klasse som 1. - 2. - 3. eller 4. vinder. Derudover kan de hunde, der har vist tilfredsstillende arbejde, tildeles et “bestået”.

§ 12 Diskvalificerende fejl

 • Hårdmundethed
 • Uønsket lyd
 • Knaldapportering
 • Prelning ved flush
 • Refusering af vand

§ 13 Væsentlige fejl

 • Stopper ikke for opfløj eller skud.
 • Støjende føring og dårlig kontrol.
 • Dårlig udnyttelse af terræn
 • Manglende brug af vinden
 • Håndspålækkelse af hund under afprøvning

§ 14 Fortrin

 • Naturlige evner
 • Markeringsevne
 • Stil
 • Kontrol
 • Let føring

§ 15 Kvalifikationskrav
Begynderklasse: Hunde der ikke har opnået to vinderplaceringer i klassen, er præmieret på WT Åben- eller Vinderklasse samt markprøver.
Åbenklasse: Hunde der ikke har opnået to vinderplaceringer i klassen, er præmieret på WT Vinderklasse samt markprøver.
Vinderklasse: Ingen kvalifikationskrav dog stilles der i denne klasse skærpede krav til hundens format, effektivitet og lydighed.

§ 16 Antal hunde

a. Der skal i WT Begynderklasse afprøves minimum 8 hunde
b. Der skal i WT Åben- og Vinderklasse afprøves minimum 10 hunde

§ 17 Raceinddeling
Der kan arrangeres Workingtests for følgende grupper: Alle varianter (A.V.), Springer og Cocker

§ 18 Klagevejledning
Klager vedrørende WT arrangementet eller dommerafgørelsen skal rettes mundtligt til prøvelederen på dagen og inden for 5 hverdage sendes skriftligt til MU : mu@ftspaniels.dk