Generalforsamling 2020

16-01-2020, 08:26 PM

Info1

Bestyrelsen skal informere om, at Generalforsamling 2020 afholdes søndag den 9. februar kl. 13.00 på Vissenbjerg Storkro Søndersøvej 30, 5492 Vissenbjerg

Vissenbjerg Storkro ligger meget centralt i Danmark i byen Vissenbjerg, kun 15 km vest for Odense på Fyn. På motorvejen over Fyn er en frakørsel mod Vissenbjerg og Storkroen ligger kun 2 minutter fra motorvejen.

For en god ordens skyld vil vi nedenstående gengive, Klubbens vedtægter §5 omhandlende generalforsamlingen.

 • 1 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed, dog ikke vedrørende valg til bestyrelsen.
 • 2 Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af februar måned, og indkaldes med mindst 1 måneds varsel med angivelse af dagsorden, ved annoncering i medlemsbladet og foreningens internethjemmeside.
 • 3 Et stemmeberettiget medlem kan ved sit fravær lade sig repræsentere ved sin skriftlige fuldmagt udstedt på navn til en anden myndig person. Den befuldmægtigede person skal kunne fremvise gyldig legitimation på general- forsamlingen. Ingen kan som fuldmægtig på generalforsamlingen repræsentere mere end ét stemmeberettiget medlem.
 • 4 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:
  • Valg af stemmetællere.
  • Valg af dirigent.
  • Bestyrelsens beretning om foreningens
  • virksomhed i det forløbne år.
  • Det reviderede driftsregnskab og status
  • forelægges til godkendelse.
  • Behandling af indkomne forslag. 6. Fastsættelse af kontingent.
  • Foreningens budget forelægges til
  • 8. Eventuelt.
  • 5 Forslag, der ønskes behandlet på general- forsamlingen, skal skriftligt være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
  • 6 Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet, skal skriftligt være bestyrelsen i hænde senest 3 måneder forud for udgangen af den måned, hvor den ordinære generalforsamling skal afholdes.
  • 7 Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.
  • 8 Generalforsamlingen træffer sine beslut- ninger med simpelt flertal (én over halvdelen af de gyldigt afgivne stemmer) og ved håndso- prækning. Skriftlig afstemning anvendes dog, når det begæres af blot én mødedeltager.
  • 9 På førstkommende ordinære generalforsamling efter en af bestyrelsen gennemført eksklusion, eller nægtet optagelse efter § 3 stk.8 ophæves denne beslutning, såfremt 2/3 af de gyldigt afgivne stemmer er herfor. Afstemningen sker ved håndsoprækning, dog anvendes skriftlig afstemning, når det begæres af blot én mødedeltager.
  • 10 Der udarbejdes et koncentreret referat fra generalforsamlingen, som godkendes og underskrives af dirigenten og hele bestyrelsen. Referatet skal gengives på foreningens internet- hjemmeside.

Vi kan allerede nu oplyse, at der bliver et ekstra punkt på dagsordenen, fordi både 1. og 2. suppleanten til bestyrelsen, skal vælges på Generalforsamling 2020, i henhold til ovennævnte omkring bestyrelses valget.

Medlemmerne skal også være opmærksomme på, at evt. forslag til generalforsamlingen, iflg. vedtægterne §5 stk. 5 skal være bestyrelsen i hænde senest søndag den 26. januar 2020.

Vi håber på stort fremmøde til Generalforsamlingen.

Vel mødt

Bestyrelsen