Generalforsamling 2022

15-01-2022, 07:11 PM

Info1

Generalforsamling afholdes den 27. februar 2022 kl. 13.00 på Fredericia Teknisk Skole - Teknikkervej 2 -7000 Fredericia

Klubben har afholdt adskillige bl.a. Generalforsamlinger på Fredericia Tekniske Skole og lokalerne er yderst velegnet til arrangementet.

For en god ordens skyld gentages Klubbens vedtægter nedenstående med hensyn til Generalforsamling.

§ 5 Generalforsamling
Stk. 1 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed, dog ikke vedrørende valg til bestyrelsen.

Stk. 2 Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af februar måned, og indkaldes med mindst 1 måneds varsel med angivelse af dagsorden, ved annoncering i medlemsbladet og foreningens internethjemmeside.

Stk. 3 Et stemmeberettiget medlem kan ved sit fravær lade sig repræsentere ved sin skriftlige fuldmagt udstedt på navn til en anden myndig person. Den befuldmægtigede person skal kunne fremvise gyldig legitimation på generalforsamlingen. Ingen kan som fuldmægtig på generalforsamlingen repræsentere mere end ét stemmeberettiget medlem.

Stk. 4 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

  1. Valg af stemmetællere.
  2. Valg af dirigent.
  3. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
  4. Det reviderede driftsregnskab og status forelægges til godkendelse.
  5. Behandling af indkomne forslag.
  6. Fastsættelse af kontingent.
  7. Foreningens budget forelægges til godkendelse.
  8. Eventuelt.

Stk. 5 Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Stk. 6 Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet, skal skriftligt være bestyrelsen i hænde senest 3 måneder forud for udgangen af den måned, hvor den ordinære generalforsamling skal afholdes.

Stk. 7 Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.

Stk. 8 Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal (én over halvdelen af de gyldigt afgivne stemmer) og ved hånds-
oprækning. Skriftlig afstemning anvendes dog, når det begæres af blot én mødedeltager.

Stk. 9 På førstkommende ordinære generalforsamling efter en af bestyrelsen gennemført eksklusion, eller nægtet optagelse efter § 3 stk.8 ophæves denne beslutning, såfremt 2/3 af de gyldigt afgivne stemmer er herfor. Afstemningen sker ved håndsoprækning, dog anvendes skriftlig afstemning, når det begæres af blot én mødedeltager.

Stk. 10 Der udarbejdes et koncentreret referat fra generalforsamlingen, som godkendes og underskrives af dirigenten og hele bestyrelsen. Referatet skal gengives på foreningens internethjemmeside