Valg til bestyrelsen

26-10-2019, 07:35 PM

Bestyrelse

I henhold til klubbens vedtægter §7 ”Valg til
Bestyrelsen” skal der hermed gøres opmærksom på, at der skal være valg til klubbens
bestyrelse.
På valg, fra den siddende bestyrelse er følgende:
Jesper Brahe (genopstiller)
Brian Bendtsen (genopstiller)
AnneMette Vendelbo (?)
Morten Lauridsen (genopstiller)
Indkaldelse af nye kandidatemner
Der skal vælges 4 medlemmer til bestyrelsen
og også 2 suppleanter, hvilket betyder, at der
skal findes minimum 6 kandidater til bestyrelsesvalget.
Kandidatemner til bestyrelsesvalget skal indsendes til klubbens formand:
Michael Frank Rasmussen
Hans Mikkelsvej 10
8981 Spenstrup
Kandidaturet skal være fremme med posten
senest 1. november 2019
Alternativt mail på: info@ftspaniels.dk.
Tjek der bliver kvitteret for modtagelsen.
Kandidater, der gennem medlemsbladet og på
hjemmesiden, vil komme med en programerklæring skal inden samme dato (1. november
2019) sende denne til redaktøren på mailadressen: fuglevig@mail.dk.
Max. 200 ord + foto
Der gøres opmærksom på, for at kunne blive
opstillet til bestyrelsesvalget, skal man have
mindst 1 års ubrudt medlemskab af klubben
samt have løst jagttegn.
Dette i henhold til klubbens vedtægter §3
”Medlemmer”
Valg til bestyrelsen - indkaldelse af kandidater
Procedure omkring valget
Kandidaternes programerklæringer vil blive
offentliggjort i novembernummeret af F.T.
Spaniel & Jæger.
Medio december vil medlemmerne modtage
en elektronisk invitation, til at deltage i valghandlingen som vil løbe frem til 31. januar.
Mere om denne procedure i novemberbladet.
Resultatet af valget vil blive offentliggjort på
klubbens hjemmeside, samt på klubbens generalforsamling 2020 og førstkommende blad
herefter.
Denne fremgangsmåde for at tilgodese §4 stk.2
der siger, at en nyvalgt bestyrelse skal konstituere sig senest 14 dage efter nyvalg, samtidig
med, at det giver den afgående bestyrelse
mulighed for at afholde den ordinære generalforsamling.
I øvrigt skal vi nedenstående gentage §7 ”Valg
til bestyrelsen, som det står skrevet i vedtægterne.
§ 7 Valg til bestyrelsen
Stk. 1 Valg til bestyrelsen sker ved urafstemning, der gennemføres som elektronisk afstemning ved anerkendt metode.
Stk. 2 Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad
gangen, henholdsvis skiftevist 2 og 3 bestyrelsesmedlemmer. Genvalg kan ske.
Stk. 3 Senest 1. november indkaldes til valg
gennem foreningens medlemsblad og annoncering på foreningens internethjemmeside.
Stk. 4 Kandidatemner sendes til bestyrelsens
formand, der herefter informerer de øvrige
bestyrelsesmedlemmer.
Stk. 5 Navnene på de opstillede kandidater
og deres programerklæringer offentliggøres i
alfabetisk orden på efternavnet i foreningens
medlemsblad og på foreningens internethjemmeside, samtidig med udsendelse af stemmesedlerne.
Stk. 6 Resultatet af valget offentliggøres i førstkommende udgave af foreningens medlemsblad, på foreningens internethjemmeside og på
generalforsamlingen.
Stk. 7 Valgt til bestyrelsen er de kandidater
der opnår flest stemmer. I tilfælde hvor hele
bestyrelsen er afgået, afholdes nyvalg, og de
2 bestyrelsesmedlemmer der har opnået flest
stemmer sidder i 2 år før de er på valg, mens
de 3 øvrige bestyrelsesmedlemmer er på valg
efter 1 år.
Af de kandidater, der ikke opnår valg, afgør
stemmetallet ud fra flest stemmer hvem der
bliver 1. og 2. suppleant. I tilfælde af stemmelighed til henholdsvis 1. og 2. suppleantposten,
trækker kandidaterne med stemmelighed lod
mellem hinanden.
Stk. 8 Har ingen modkandidater tilmeldt sig
ved udløbet af tidsfristen genvælges bestyrelsesmedlemmerne uden modkandidater, hvis de
ønsker genvalg. Og på den ordinære generalforsamling vælges en 1. og 2. suppleant.